TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ȘI PARCURGEREA PROGRAMULUI „PROFESOR ÎN ONLINE"

TERMENI ȘI CONDIȚII „PROFESOR ÎN ONLINE”

 • INTRODUCERE

I.1. Operatorul Site-ului 

Site-urile https://profesorinonline.ro/ și https://shop.digitalnation.ro/ (denumite în continuare „Site-ul”) sunt deținute și operate de Digital Origins SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO31597910 (în continuare „Digital Origins” sau „Operatorul” sau „Furnizorul”).

II.2. Furnizorul Programului online „Profesor în online” 

Programul „Profesor în online Expres” este organizat și desfășurat de DIGITAL ORIGINS SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO 31597910, denumită în continuare „Digital Origins”, „Furnizorul” sau „noi

Pentru eliminarea oricărui dubiu, Contractul se încheie între Cursant și Furnizor. 

 • OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

2.1. Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor și Serviciilor digitale disponibile pe Site sunt reglementate de Termenii și condițiile de utilizare (în continuare „TCU”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor Site-ului și Cursanților. 

2.2. Operatorul/Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termeni și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termeni și condiții”. 

2.3. Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care Site-ul face referire sau trimitere, dacă este cazul, iar Operatorul nu este răspunzător de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor link-uri de internet aparţinând unor terțe persoane se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.

2.4. Accesul la Site este permis în mod gratuit și liber pentru orice Utilizator, nefiind solicitată Utilizatorului înregistrarea și/sau efectuarea vreunei plăți pentru simplul accesul la Site. Operatorul/Furnizorul nu solicită crearea unui cont pentru achiziționarea Serviciilor și produselor digitale disponibile pe Site. 

2.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea Comenzilor, respectiv achiziționarea și prestarea Produselor și Serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document (Termeni și condiții), de politicile și/sau alte condiții disponibile pe Site, precum și de toate legile și regulamentele în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea Comenzilor, achiziționarea și furnizarea Produselor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor și asupra politicilor și a altor condiții disponibile pe Site. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați Comenzi. 

2.6. În sensul art. 2.5, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site și/sau la care face referire prezentul document. Accesarea, parcurgerea și utilizarea Site-ului, completarea formularului de achiziție, respectiv efectuarea de comenzi și achiziționarea de Servicii presupun acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați toate clauzele stipulate în prezentul document și vă asumați răspundere pentru orice încălcare adusă acestuia. Vă rugăm să vă printați sau să vă salvați prezentul document pentru a vă fi accesibil pentru referințe ulterioare, în vederea informării, precum și pentru a putea verifica în permanență drepturile și obligațiile pe care le aveți în calitate de Utilizator/Cursant. 

2.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului, Produselor și Serviciilor digitale și prețurilor noastre, Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Modificările vor fi aduse la cunoștința publicului prin postarea pe Site a variantei actualizate a acestor documente, fără nicio altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată, dacă este cazul. Asigurați-vă că recitiți în mod regulat documentele disponibile pe Site deoarece, dacă accesați/utilizati Site-ul și efectuați Comenzi, se va considera că ați fost de acord cu documentele în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul realizării acestor acțiuni. Unei Comenzi i se vor aplica prevederile în vigoare, disponibile pe Site, de la momentul efectuării acestei Comenzi.

2.8. Site-ul este oferit fără niciun fel de garanții. Operatorul Site-ului nu este ținut răspunzător pentru nicio defecțiune, eroare, blocare sau indisponibilitate temporară sau permanentă a Site-ului. 

2.9. Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei Comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea Serviciilor în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Operatorul/Furnizorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Utilizatorului/Cursantului;
 2. Operatorul/Furnizorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;
 3. Utilizatorul/Cursantul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
 5. Utilizatorul/Cursantul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Operatorului/Furnizorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Utilizatori/Cursanți;
 6. Utilizatorul/Cursantul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;
 7. Utilizatorul/Cursantul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale;
 8. Utilizatorul/Cursantul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului document, ale politicilor și documentelor la care se face referire în acest document, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Utilizatorului/Cursantului de către Operator/Furnizori, ale contractului și/sau ale legislației în vigoare;
 9. Utilizatorul/Cursantul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Operatorului/Furnizorului.

2.10. În situațiile prevăzute la art. 2.9, dacă este posibil, Furnizorul va informa Utilizatorul/Cursantul cu privire la măsurile luate și motivele pe care se întemeiază acestea și, dacă este cazul (dacă s-a realizat tranzacția), iar Furnizorul nu a suferit un prejudiciu, se va restitui Cursantului contravaloarea Produselor și Serviciilor digitale achiziționate. 

2.11. Dacă situațiile prevăzute la art. 2.9 constituie încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Operatorului/Furnizorului, ne rezervăm dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Operator/Furnizor). 

2.12. Cursantului îi sunt interzise acțiunile de preluare, copiere, imitare, implementare, modificare și/sau distribuire, în tot sau în parte, a produselor și serviciilor digitale, a informațiilor, materialelor, metodologiilor, instrumentelor, tehnologiilor, proceselor ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma furnizării Produselor și Serviciilor digitale de către Furnizor, în afara scopului pentru care Serviciile au fost prestate.

2.13. În același sens, Cursantului îi este interzis să publice, să comunice, să transmită, revândă, să sublicențieze, să distribuie și/sau să utilizeze în orice mod produsele și serviciile digitale, instrumentele, platformele, informațiile, materialele, metodologiile, tehnologiile, procesele ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma furnizării Produselor și Serviciilor digitale de către Furnizor în scopuri comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara scopul declarat și pentru care Produsele și Serviciile digitale au fost furnizate (parcurgerea Programului/dobândirea de competențe digitale de predare online). 

 • DEFINIȚII

Operator

DIGITAL ORIGINS SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910, capital social 200 lei.

Site

https://profesorinonline.ro/ si https://shop.digitalnation.ro/ 

Program

(Curs)

Programul „Profesor în Online Expres” este un curs exclusiv online, self-study, de dezvoltare a competențelor digitale de predare, dedicat persoanelor implicate în activități de învățământ și/sau de formare – educatori, învățători, profesori, meditatori, formatori etc, precum și oricăror alte persoane interesate de predarea online. Programul nu este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării sau autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale ori de vreo altă instituție sau autoritate competentă.

Utilizator

Orice persoană care accesează Site-ul. 

Produse și Servicii digitale 

(Conținut digital)

Curs online în vederea dobândirii competențelor digitale de bază de predare online care cuprinde emiterea și livrarea, în formă digitală, a codului unic de acces, acces la platforma de e-learning aferentă cursului și livrarea, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei, a produselor digitale aferente cursului: webinarii (live și înregistrate), tutoriale, suport de curs, exerciții și teste online de auto-evaluare.

Certificat de absolvire a Programului 

Act care atestă absolvirea Programului și competențele digitale de bază dobândite.  Certificatul de absolvire este eliberat exclusiv de către Furnizor, nu are recunoaștere națională, nu reprezintă act de studii cu regim special, conform prevederilor legale în materie, și nu oferă credite profesionale transferabile. 

Comandă 

Operațiunea prin care Utilizatorul își manifestă intenția de a achiziționa Produsele și Serviciile digitale disponibile pe Site, în condițiile prevăzute în prezentul document, agreate de părți (Cursant și Furnizor) prin mijloace de comunicare electronică. În acest sens, efectuarea unei comenzi presupune completarea și transmiterea Formularului de achiziție disponibil pe Site, parcurgerea și acceptarea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate și efectuarea plății integrale, în avans, online, prin card bancar.

Cursant

Utilizatorul care a completat formularul de achiziție disponibil pe Site și a finalizat comanda, conform prezentului document.

Preț

Contravaloarea Serviciilor și produselor digitale disponibile pe Site. Prețul este adus la cunoștința publicului prin afișare pe Site. Prețul include TVA.  

Plată / Tranzacție 

Operațiunea de plată realizată de Cursant în schimbul achiziționării Serviciilor disponibile pe Site. Prețul se achită într-o singură etapă, la momentul înscrierii în Program. 

Specificații

Orice descriere aferentă Serviciilor și Produselor digitale disponibile pe Site.

Contract

Înțelegerea intervenită între Cursant și Furnizor, la distanță, fără prezența fizică simultană a  Părților, cu privire la achiziționarea și furnizarea Produselor și Serviciilor digitale, realizată prin Comanda efectuată de Cursant și acceptată de Furnizor, conform prevederilor legale în materie și a termenilor și condițiilor de pe Site. 

Licență Google pentru  Educație

(G Suite for Education)

Licență oferită de Google prin care se oferă personalului didactic dreptul de a utiliza, cu titlu gratuit, instrumente digitale pentru eficientizarea procesului educațional. Licența nu implică cesiunea drepturilor asupra instrumentelor G Suite for Education, acestea rămânând în proprietatea Google.

Termeni și condiții / TCU

Prezentul document, precum și oricare alt document la care se face referire în acesta, direct sau indirect, care reglementează relația dintre Operator/Furnizor și Utilizator/Cursant. 

 • ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul document reprezintă termenii și condițiile specifice de furnizare a Produselor și serviciilor digitale disponibile pe Site, care presupun acceptarea din partea Utilizatorului/Cursantului care dorește să utilizeze Site-ul, respectiv să beneficieze de Produsele și Serviciile digitale oferite de către Furnizor. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin efectuarea unei Comenzi și acceptarea Comenzii de către Furnizor, contractul se consideră încheiat între părți.

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, contractul se încheie între părți la distanță, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Cursantului, în cadrul unui sistem de prestare de servicii la distanță, prin utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. În acest sens, prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. 

4.3. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul primirii de către Cursant a emailului de confirmare a Comenzii și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii obiectului său.

4.4. Cursantul este informat și acceptă că pentru anumite Produse și Servicii digitale pot exista politici proprii de utilizare (ex: platforma de e-learning sau alte instrumente digitale) a acestora, aceste politici urmând a fi puse la dispoziția Cursantului. Astfel de politici vor fi, de asemenea, parte integrantă din contractul încheiat între părți. 

4.5. Încheierea Contractului, respectiv înscrierea în Program se poate face de orice persoană care îndeplinește criteriile de eligibilitate, în limita locurilor disponibile, atât timp cât înscrierile în Program sunt deschise și numai în condițiile prevăzute de prezentul document. 

4.6. Cursantul este obligat să completeze Formularul de achiziție în mod corect și complet și să furnizeze toate informațiile/datele/documentele solicitate, pe propria sa răspundere. Aceeași obligație revine Cursantului și cu prilejul completării Formularului de onboarding. Cursantul înțelege că toate datele/informațiile/documentele solicitate sunt corelate, necesare și obligatorii pentru emiterea facturii fiscale și a Certificatului de absolvire, respectiv a diplomei de participare, după caz, astfel că furnizarea acestora se face pe propria răspundere a Cursantului. Cursantul își asumă integral și exclusiv că orice mențiuni eronate, incomplete sau false furnizate de acesta conduc la pierderea dreptului Cursantului de a accesa și parcurge Programul și de a obține certificatul de absolvire ori diploma de participare. 

4.7. Contractul astfel încheiat între părți este valabil de la data încheierii sale (stabilită conform clauzelor de mai sus) și până la îndeplinirea obligațiilor/prestarea Serviciilor, în termenul, modalitățile și condițiile prevăzute de prezentul document. Obligațiile Utilizatorului/Cursantului referitoare la confidențialitatea informațiilor și drepturile de proprietate intelectuală se aplică atât pe perioada contractului, cât și după încetarea, din orice motiv, a Contractului, pentru perioada maximă permisă de legislația aplicabilă. 

 • PRODUSELE ȘI SERVICIILE DIGITALE FURNIZATE

V.1. Programul „Profesor în online Expres” – Descrierea Produselor și Serviciilor digitale. 

5.1. Programul „Profesor în online Expres” (denumit în continuare „Programul” sau „Cursul”) este un curs exclusiv online, self-study, de dezvoltare a competențelor digitale de predare online, dedicat persoanelor implicate în activități de predare/ învățare/formare (educatori, învățători, profesori, meditatori, formatori, precum și oricăror persoane interesate de predarea online. 

5.1.1.  Programul nu este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării sau autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale ori de vreo altă instituție sau autoritate competentă. Certificatul de absolvire a Programului reprezintă un act care atestă absolvirea Programului și competențele digitale de bază dobândite de cadrele didactice care au absolvit Programul. Certificatul de absolvire este eliberat exclusiv de către Furnizor, nu are recunoaștere națională, nu reprezintă act de studii cu regim special, conform prevederilor legale în materie, și nu oferă credite profesionale transferabile

5.1.2. Specificațiile Produselor și Serviciilor digitale (descrierea Programului, structura, curricula/planul lecțiilor și timpul (exprimat în ore) necesar pentru parcurgerea și însușirea lecțiilor, precum și condițiile de testare) sunt cele afișate pe Site, în vigoare la momentul efectuării Comenzii. Vă rugăm să citiți cu atenție specificațiile înainte de a plasa Comanda. 

5.1.3. Programul se desfășoară pe o perioadă de două săptămâni (14 zile) consecutive, în fiecare zi, cu excepția zilelor de duminică (de luni până sâmbătă) și presupune 20% teorie și 80% practică pentru diverse niveluri de dificultate. Produsele și Serviciile digitale aferente Programului constau în:

 1. Furnizare cod de acces și accesarea platformei de e-learning aferentă Programului;
 2. Webinarii live (durata unui webinar este de o oră). Webinariile live cu formatorul vor fi înregistrate, iar înregistrările vor fi disponibile spre vizionare ulterior, pe platforma Programului;
 3. Suport de curs – materiale suplimentare teoretice (PPT, PDF, tutoriale, bibliotecă de materiale ajutătoare) vor fi puse la dispoziția Cursantului exclusiv în format digital, pentru realizarea tuturor activităților practice.
 4. Exerciții practice;
 5. Teste de antrenament. Fiecare lecție/capitol va fi însoțit de un test de antrenament, sub forma unor teste grilă online, la care Cursantul va primi punctajul și răspunsurile corecte în mod automat, la trimiterea testului. Cursantul poate efectua aceste teste oricând dorește. Testele de antrenament nu sunt eliminatorii, ci doar de autoevaluare. La finalul cursului va exista un Test de Evaluare finală.

5.1.4. Programul se desfășoară sincron sau asincron, la alegerea Cursantului. Fiecare Cursant poate finaliza programul în ritmul propriu, în zilele și intervalele de timp pe care le preferă, dar în intervalul de 2 săptămâni, conform art. 5.1.3. Pentru un Cursant începător, pentru facilitarea dobândirii competențelor digitale și maximizarea șanselor de absolvire a examenului, necesarul de timp învestit este de minimum 30 de ore per Program (2 ore pe zi), iar pentru un Cursant mai expus la utilizarea instrumentelor digitale, de minimum 20 de ore per Program (1,5 ore pe zi).

5.1.5. Efectuarea unei comenzi, respectiv furnizarea Produselor și Serviciilor digitale implică inclusiv:

 1. Acces nelimitat la contul Google for Education (platformă deținută și operată de Google.org. Accesul la Google for Education reprezintă un beneficiu suplimentar oferit Cursantului, care nu face parte din Produsele și Serviciile digitale pe care Furnizorul se obligă să le presteze conform prezentului document. Accesul la Google for Education este oferit de Google, în condițiile și modalitățile stabilite de Google, aflate în afara controlului Furnizorului, astfel că Furnizorul nu își asumă sub nicio formă vreo obligație ori răspundere cu privire la accesul și/sau utilizarea contului Google for Education ori cu privire la orice alte aspecte care decurg din sau în legătură cu accesul și/sau utilizarea contului Google for Education );
 2. Acces nelimitat la Produsele digitale – materialele de curs (înregistrări webinarii, tutoriale, suport de curs, exerciții practice etc, sub rezerva respectării pe deplin a condițiilor stipulate în prezentul document și în Termenii și condițiile aferente fiecărei platforme/instrument de e-learning pus la dispoziție de Furnizor. 

V.2. Criterii de eligibilitate

5.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul informează Utilizatorii/Cursanții că Produsele și Serviciile digitale se adresează și pot fi achiziționate numai de către:

5.2.1. Persoanele fizice majore din România, în mod individual, care își desfășoară activitatea în domeniul învățământului/formării/educației (educatori, învățători, profesori, meditatori, formatori etc) ori care sunt interesate de predarea online.

5.2.2. Unități/instituții de învățământ, organizații/entități care sprijină și/sau desfășoară activități de formare și educație și/sau instituții/autorități competente în coordonarea, sprijinirea și supravegherea activității unității/instituțiilor de învățământ cărora legislația în vigoare le permite să achiziționeze Produsele și Serviciile digitale disponibile pe Site, în beneficiul persoanelor din categoria menționată la art. 5.2.1, respectiv pentru unitățile/instituțiile de învățământ. Persoanele juridice menționate pot fi publice sau private. 

5.2.3. Persoanele prevăzute la art. 5.2.1-5.2.2. care își manifestă voința de a se înscrie în Program și care au acces la internet, la echipamentele și la mijloacele electronice necesare parcurgerii Programului în regim online. Prin finalizarea unei Comenzi, Cursantul declară pe proprie răspundere și garantează că deține toate echipamentele, mijloacele necesare și acces la internet și că este de acord să parcurgă Programul în regim online. Cursantul înțelege că aceasta reprezintă o condiție esențială și își asumă în integralitate răspunderea pentru cele declarate. Cursantul va suporta în integralitate propriile sale costuri pentru acces la internet, deținerea/utilizarea de echipamente și mijloace necesare parcurgerii Programului. 

V.3. Facilitate oferită suplimentar de către Furnizor la achiziționarea Produselor și Serviciilor digitale

5.3. Prin intermediul platformei de e-learning aferentă Programului, Digital Origins va facilita crearea și accesul Cursanților la o platformă națională de suport pe bază de comunitate, prin intermediul căreia Cursanții să discute unii cu ceilalți, să se sprijine în procesul de învățare, să se informeze și să-și distribuie reciproc resurse și studii de caz utile în procesul de predare online. 

V.4. Înscrierea în Program. Efectuarea Comenzii.

5.4. Efectuarea Comenzii, respectiv înscrierea în Program se realizează prin intermediul Site-ului, după cum urmează:

 1. Utilizatorul accesează Site-ul, selectează seria în care dorește să se înscrie și completează Formularul de achiziție disponibil pe Site;
 2. Utilizatorul citește și acceptă Termenii și Condițiile, Politica de confidențialitate și restul documentelor menționate în acestea și/sau pe Site. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are acces la internet, la echipamentele și la mijloacele electronice necesare furnizării Produselor și Serviciilor digitale;
 3. Utilizatorul finalizează Comanda prin efectuarea plății integrale a Produselor și Serviciilor, în avans, online, cu cardul bancar. Orice Comandă efectuată implică obligația de plată integrală a Prețului Serviciilor comandate. 

5.5. Simpla completare a formularului de achiziție nu semnifică o Comandă. O Comandă se consideră realizată numai după efectuarea plății. 

5.6. Orice Comandă realizată pe Site este supusă confirmării Furnizorului. Confirmarea Comenzii se va realiza prin contactarea Cursantului de către Furnizor, prin e-mail. Prin realizarea unei Comenzi, Cursantul este de acord cu această modalitate de confirmare a Comenzii și acceptă în mod expres să fie contactat de către Furnizor în scopurile declarate.  Cursantul înțelege că termenul pentru procesarea și confirmarea Comenzii poate varia între 1-3 zile lucrătoare de la data efectuării Comenzii. Contractul se consideră încheiat între părți la momentul confirmării Comenzii de către Furnizor, prin e-mailul transmis Cursantului. 

5.7. În sensul art. 5.6, contactarea Cursantului se va realiza în următoarele scopuri:

 1. Pentru confirmarea Comenzii și a plății ori, dacă este cazul, pentru a aduce la cunoștința Cursantului eventualele nereguli referitoare la Comandă sau la plată, precum și în situațiile prevăzute la art. 2.9;
 2. Pentru executarea Contractului între părți;
 3. Pentru a asigura o comunicare eficientă cu Cursantul pe tot parcursul desfășurării relației contractuale;
 4. În orice situație în care se impune contactarea Cursantului. 

5.8. Furnizorul va furniza Produsele și Serviciile digitale numai după confirmarea Comenzii și a plății integrale a prețului de către Utilizator/Cursant. 

5.9. Cursantul este informat și înțelege că plasarea unei Comenzi implică asumarea angajamentului de a plăti în integralitate prețul Serviciilor și că, în lipsa confirmării tranzacției de plată, Furnizorul nu este ținut la furnizarea Produselor și Serviciilor digitale, iar Comanda va fi anulată, conform art. 5.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Comanda va fi confirmată numai după confirmarea plății (de către procesatorul de plăți online ori de către instituția bancară la care Furnizorul are contul bancar deschis). 

5.10. Orice Comandă plasată poate fi refuzată ori anulată de către Furnizor dacă:

 1. Este incidentă vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 2.9;
 2. Cursantul furnizează date false, incomplete, incorecte;
 3. Cursantul nu realizează în integralitate plata Produselor și Serviciilor digitale comandate;
 4. Plata realizată de către Cursant nu este acceptată sau este invalidată;
 5. Din orice motive, Furnizorul se află în imposibilitate de a furniza Produsele și Serviciile digitale (incluzând dificultăți de natură tehnică și/sau operaționale);
 6. Cursantul nu face dovada că întrunește criteriile esențiale pentru furnizarea Produselor și Serviciilor digitale (conform cap. V.2);
 7. Este incidentă oricare altă situație prevăzută în prezentul document, în politicile și documentele la care facem referire în acest document ori de legislația în vigoare și care atrage refuzul sau anularea unei Comenzi. 

5.11. Dacă legea permite, Furnizorul va înștiința Cursantul cu privire la refuzul ori anularea Comenzii și, dacă este cazul, va restitui în integralitate sumele aferente Comenzii refuzate/anulate, dacă acestea au fost încasate de către Digital Origins. Furnizorul nu va putea fi ținut răspunzător față de Cursant în cazul anulării ori refuzului de onorare a unei Comenzi, în nicio situație. 

V.5. Furnizarea Produselor și Serviciilor digitale. Produsele și Serviciile digitale vor fi realizate și furnizate Cursantului exclusiv în format digital, de la distanță, online, prin canale și mijloace de comunicare electronică, respectiv prin intermediul platformei de e-learning. Niciunul dintre Produsele și Serviciile digitale disponibile pe Site nu presupune deplasarea și prezența fizică a Furnizorului la domiciliul, sediul ori spațiul în care își desfășoară activitatea Cursantul. 

5.12. Produsele și Serviciile digitale aferente Programului vor fi livrate după cum urmează:

 1. Codul unic de acces va fi livrat în format digital, la adresa de e-mail indicată de Cursant în formularul de achiziție, imediat după confirmarea de către Furnizor a Comenzii. Codul de acces este unic, poate fi utilizat de o singură persoană (Cursantul) și o singură dată. După introducerea codului unic pe platforma de onboarding, codul de acces va deveni inactiv;
 2. Accesarea platformei – Odată cu livrarea codului unic de acces, Furnizorul va transmite Cursantului un link către un formular de onboarding pe platforma aferentă Programului. Formularul de onboarding este unul individual, se poate completa o singură dată, de un singur Cursant – beneficiar al unui cod unic de acces. Datele introduse de Cursant în formularul de onboarding vor fi folosite pentru generarea conturilor individuale de acces pe platforma/platformele de e-learning. Astfel, accesarea platformei de e-learning se va realiza după parcurgerea acestor pași de către Cursant. Cursantul va avea acces la platforma de e-learning exclusiv pe parcursul desfășurării cursului; accesarea și utilizarea platformei după împlinirea perioadei stabilite pentru desfășurarea cursului online vor fi posibile numai cu acordul prealabil al Furnizorului;
 3. Produsele digitale / materialele digitale descrise la art. 5.1.3 vor fi furnizate/accesibile Cursantului exclusiv în cadrul platformei de e-learning, conform structurii Programului. Cursantul va avea acces la produsele/materialele digitale pentru o perioadă nelimitată. 

5.13. Data de începere a furnizării Produselor și Serviciilor digitale va depinde de seria în care se înscrie Cursantul cu prilejul efectuării Comenzii. Seriile disponibile, respectiv intervalele stabilite de Furnizor pentru prestarea Serviciilor/parcurgerea Programului sunt afișate pe Site. 

5.14. Data furnizării Serviciilor digitale este data activării contului de cursant (completarea formularului de onboarding și generarea conturilor de acces pe platforma/platformele aferente Programului) și accesării platformei/platformelor de e-learning aferente Programului. Durata de desfășurare a Programului este de 2 (două) săptămâni (14 zile calendaristice consecutive), în fiecare zi, cu excepția zilelor de duminică.

VI. PREȚUL SERVICIILOR. FACTURARE. PLATĂ.

6.1. Prețul Serviciilor este afișat pe Site într-un mod vizibil și facil de observat de către Utilizator/Cursant. Prețul Produselor și Serviciilor digitale include și costurile aferente emiterii Certificatului de absolvire, respectiv diplomei de participare.

6.2. Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în lei, taxa pe valoarea adăugată fiind inclusă în prețul afișat. Facturarea și plata se vor realiza în lei. 

6.3. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prețurile afișate pe Site sunt corecte și actuale. Vom putea modifica, în orice moment și din orice motiv, prețurile afișate pe Site. Prețul Produselor și Serviciilor digitale va fi cel afișat pe Site la momentul plasării Comenzii. 

6.4. Prin excepție de la art. 6.3, în situația în care se constată o eroare în afișarea prețurilor corecte/actualizate, vom informa fără întârziere Cursantul și, după caz: (i) dacă suma achitată de Cursant este mai mare decât prețul, vom restitui diferenta achitată suplimentar de către Cursant; (ii) dacă suma achitată de Cursant este inferioară prețului corect, vom solicita Cursantului achitarea diferenței rămase neacoperite. În această din urmă situație, dacă Cursantul nu procedează la achitarea integrală a prețului ori dacă Cursantul nu confirmă Comanda cu noul preț, Comanda va fi anulată, iar suma deja achitată de către Cursant în baza Comenzii anulate va fi restituită fără întârziere. 

6.5. Modalități de plată

6.5.1. Plata online, cu cardul bancar

6.5.1.1. Plata aferentă Comenzii efectuate pe Site poate fi efectuată de către Cursant exclusiv online, cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți online PayU. 

6.5.1.2. Digital Origins nu procesează și nu stochează datele cardului Cursantului. Orice procesare de date necesară pentru efectuarea plății se va realiza prin intermediul PayU. 

6.5.1.3. Plata efectuată cu cardul este supusă validării și autorizării PayU. Dacă PayU nu autorizează plata, din orice motiv (card expirat, date card introduse greșit, fonduri insuficiente, suspiciune de fraudă, erori tehnice etc), Comanda se anulează, conform prevederilor prezentului document. 

6.6. Termen de plată. Facturare. 

6.6.1. Plata prețului se va achita în avans, integral, la momentul efectuării Comenzii. După confirmarea plății și a comenzii, factura se va emite automat și se va comunica Cursantului, prin e-mail, în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea Comenzii. 

6.6.2. Neplata prețului la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul document atrage anularea automată a Comenzii. 

6.6.3. Orice promoție sau campanie publicată pe Site va fi valabilă numai în perioada și în condițiile specificate pe Site și se va reglementa prin termeni și condiții proprii. 

6.6.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a acorda reduceri de preț, parțiale sau totale, cadrelor didactice sau persoanelor afiliate partenerilor Furnizorului și/sau selectate de aceștia din urmă pentru acordarea de burse/traininguri gratuite (în acest caz prețul fiind acoperit de partenerii menționați). În această situație, cadrele didactice/persoanele care se circumscriu acestei categorii vor fi informate de către partenerii Furnizorului sau de Furnizorul însuși, după caz, și vor primi de la aceștia un cod de discount pe care îl vor putea utiliza la momentul efectuării Comenzii. În funcție de tipul de discount, cadrele didactice/persoanele beneficiare vor putea achiziționa Produsele și Serviciile digitale la un preț mai mic sau în mod gratuit. Utilizarea unui cod de discount se face pe propria răspundere a Utilizatorului/Cursantului, care va declara și va garanta că are dreptul de a utiliza codul respectiv. Utilizarea unui cod de discount în mod fraudulos și/sau de către o persoană care nu este îndrituită, respectiv furnizarea de informații false, atrage dreptul Furnizorului de a înceta de îndată furnizarea Produselor și Serviciilor digitale către această persoană și obligarea acesteia la repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizori prin aceste acțiuni. 

6.6.5. Digital Origins îşi rezervă dreptul de a oferi burse şi beneficii unor categorii de persoane în acord cu standardele internaţionale şi constituţionale acceptate de discriminare, incluziune şi egalitate de șanse. Activităţile, beneficiile în momentul înscrierii şi oferirea de burse anumitor categorii de persoane nu reprezintă sub nicio formă oferirea de servicii în condiţii inegale.

6.6.6.  Operatorul/Furnizorul nu sunt și nu pot fi ținuți răspunzători pentru niciun cost suplimentar suportat de Cursant peste prețul Produselor și Serviciilor digitale, care nu este solicitat și/sau încasat de Furnizor, precum, dar fără a se limita la acestea, taxe și comisioane bancare percepute de banca Cursantului, comisioane de schimb valutar din moneda contului în moneda în care se efectuează vânzarea, percepute de banca la care Cursantul are contul deschis etc. 

6.6.7. Cursantul este informat că factura fiscală se generează automat și va cuprinde datele inserate de Cursant în Formularul de achiziție. Pot exista situații în care, din motive tehnice ori alte motive independente de voința noastră, factura să nu ajungă la Cursant în termenul menționat în prezentul document, caz în care vă rugăm să ne contactați la adresele indicate pe site. De asemenea, în cazuri specifice, ne rezervăm dreptul necondiționat de a anula factura deja emisă și de a vă informa cu privire la această măsură și la motivele care au determinat luarea acestei măsuri. 

VII. FURNIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR. PARCURGEREA PROGRAMULUI. EMITEREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE SAU A DIPLOMEI DE PARTICIPARE, DUPĂ CAZ

7.1. Procesul de onboarding 

7.1.1. După confirmarea Comenzii în condițiile prevăzute de prezentul document, Cursantul va primi de la Digital Origins, prin e-mail, la adresa indicată de Cursant în formularul de achiziție, un cod unic de acces și un link către pagina de onboarding și instrucțiuni privind pașii de urmat pentru începerea Programului. Codul unic de acces va fi introdus în formularul de onboarding pentru validare. Codul de acces este unic, poate fi utilizat de o singură persoană (Cursantul) și o singură dată. După introducerea codului unic pe platforma de onboarding, codul de acces va deveni inactiv.

7.1.2. Formularul de onboarding va trebui completat în mod obligatoriu de către Cursant și transmis către Digital Origins. Formularul de onboarding este unul individual, se poate completa o singură dată, de un singur Cursant – beneficiar al unui cod unic de acces.

7.1.3. Datele solicitate de Furnizor și introduse de Cursant în formularul de onboarding vor fi folosite pentru generarea conturilor individuale de acces pe platforma/platformele de e-learning și pentru formarea grupei de lucru. Datele solicitate sunt:

 1. Nume și prenume;
 2. Localitate/județ;
 3. Numărul de telefon;
 4. Adresa de e-mail;
 5. Locul de muncă al Cursantului / instituția de învățământ în cadrul căreia Cursantul își desfășoară activitatea, dacă este cazul;
 6. Funcția, profesia, ocupația sau titulatura;
 7. Specializare (materii predate);
 8. Codul unic de acces. 

7.1.4. Cursantul își asumă în integralitate răspunderea pentru furnizarea informațiilor și datelor corecte, reale și complete, fiind informat că orice eșec în furnizare acestora în mod corect și complet și/sau furnizarea unor date și informații false poate atrage imposibilitatea generării conturilor individuale de acces, imposibilitatea accesării platformei/platformelor de e-learning, emiterii și eliberării certificatului de absolvire sau diplomei de participare, respectiv răspunderea Cursantului potrivit legii. 

7.1.5. După finalizarea și transmiterea Formularului de onboarding, dacă acesta este aprobat/confirmat de către Digital Origins, se va genera pentru fiecare Cursant în parte o adresă de e-mail de tipul prenume.nume@profesorinonline.ro prin intermediul căreia Cursanții vor avea acces la platformele și instrumentele de e-learning aferente Programului.  

7.1.6. În situația în care, după transmiterea Formularului de onboarding, Digital Origins constată că nu au fost încărcate toate informațiile și datele solicitate, în formatul solicitat, Digital Origins va putea contacta Cursantul în vederea remedierii acestei situații, fără a constitui însă o obligație pentru Digital Origins. Cursantul este unicul răspunzător în acest sens, Furnizorul nefiind obligat să verifice veridicitatea/corectitudinea informațiilor și documentelor furnizate de Cursant. 

7.2. Parcurgerea Programului. Accesarea platformei și a produselor digitale

7.2.1. După finalizarea etapei menționate la art. 7.1, va începe desfășurarea efectivă a Programului. 

7.2.2. În vederea parcurgerii Programului/furnizării Produselor și Serviciilor digitale, în baza datelor furnizate de Cursant, Digital Origins va pune la dispoziția Cursantului o suită de platforme și instrumente de lucru online atât pentru parcurgerea efectivă a Programului, cât și pentru accesarea platformei de suport bazată pe comunitate. În acest sens, va fi creat în mod automat contul special de e-mail pentru fiecare Cursant, conform art. 7.1.5, cont care îi va asigura Cursantului accesul la cursuri, webinarii, materiale de învățare, clase virtuale, comunități de suport etc. Cursantul va primi pe e-mailul indicat cu prilejul efectuării Comenzii detaliile de conectare pentru noua adresă de email care va fi generată conform art. 7.1.5. Doar această din urmă adresă va permite Cursantului accesul în platforma/platformele aferente Programului, Cursantul fiind ulterior asignat unei grupe de învățare. Cursantul va  putea folosi noua adresa de email imediat ce o va activa, conform instrucțiunilor primite, urmând ca pe parcursul Programului să primească comunicări din partea Furnizorului exclusiv pe e-mailul nou activat, iar accesul la suportul de curs, tutorialele, exercițiile și evaluările aferente Programului se va face prin intermediul platformei Google Classroom.

7.2.3. În vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a confidențialității și a condițiilor incluse în licențele deținute de Furnizor, informațiile privind platformele și instrumentele de lucru și utilizarea acestora vor fi comunicate direct Cursantului, prin e-mail. 

7.3. Monitorizarea și evaluarea activității Cursantului 

7.3.1. Activitatea Cursantului pe platformă va fi monitorizată și evaluată. 

7.3.2. În acest sens, activitățile aferente Programului trebuie în mod obligatoriu îndeplinite până la finalul Programului pentru ca un Cursant să poată accesa și parcurge testul de evaluare finală, respectiv obținerea certificatului de absolvire.

7.3.3. Pe parcursul desfășurării Programului, Cursantul va parcurge, în cadrul platformei, în regim self study, o serie de activități teoretice și practice. Activitățile teoretice vor consta în diverse materiale de învățare – suport de curs și webinarii, iar activitățile practice vor consta în teme variate accesibile Cursantului în platformă pentru fiecare lecție, precum: exerciții practice referitoare la utilizarea/administrarea/gestionarea de clase virtuale, întrebări teoretice, exerciții practice auto verificabile (verificarea și acordarea punctajului la test în mod automat, prin algoritmi speciali, teste grilă, exerciții de evaluare, probe practice constând în utilizarea și gestionarea platformelor și instrumentelor de lucru online ș.a.m.d.).

7.3.4. Evaluarea Cursantului va presupune două etape: teste de antrenament și evaluare finală. 

7.3.5. Evaluarea intermediară constă în teste de antrenament. Fiecare lecție/capitol va fi însoțit de un test de antrenament, sub forma unui test grilă, la care Cursantul va primi punctajul și răspunsurile corecte în mod automat, la trimiterea testului. Cursantul poate efectua aceste teste oricând dorește. Testele de antrenament nu sunt eliminatorii, ci doar de autoevaluare. La finalul cursului va exista un test de evaluare finală.

7.3.6. Evaluarea finală constă în susținerea unui test de evaluare finală care va aborda toate aspectele teoretice și practice incluse în Program. Nota minimă pentru absolvirea Programului este nota 5 (cinci). Testul de evaluare finală va fi disponibil Cursanților în platformă. Cursanții vor avea la dispoziție cel mult 3 (trei) zile pentru a finaliza și trimite către Furnizor rezolvarea testului de evaluare finală. Cursanții care nu obțin cel puțin nota 5 sau care nu transmit rezolvarea testului de evaluare finală  în termenul de 3 zile nu vor absolvi Programul și nu vor obține certificatul de absolvire a Programului. 

7.3.7. Furnizorul nu organizează sesiuni de restanțe ori de retestare pentru Cursanții care nu obțin nota minimă de trecere ori care nu transmit rezolvarea testului de evaluare finală conform art. 7.3.6.  

7.4. Emiterea Certificatului de absolvire

7.4.1. Cursantul înțelege și își asumă că înscrierea în Program/parcurgerea Programului nu îi garantează acestuia susținerea testului de evaluare finală și/sau obținerea certificatului de absolvire dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul document. Certificatul de absolvire va fi eliberat numai Cursantului care obține nota minimă de trecere la testul de evaluare finală.  Furnizorul nu are obligația, sub nicio formă, de a restitui, total sau parțial, prețul achitat de Cursant în situația în care acesta din urmă nu participă, integral sau parțial, la activitățile incluse în Program, indiferent de motiv, nu susține testul de evaluare finală sau îl susține dar nu obține nota minimă de trecere ori nu transmite rezolvarea testului de evaluare finală în termenul de 3 zile, indiferent de motiv. Cursantul este unicul responsabil pentru astfel de împrejurări. 

7.4.2. În cazul în care Cursantul pierde dreptul de a participa la testul de evaluare finală, respectiv nu obține nota minimă de trecere la testul de evaluare finală sau nu transmite rezolvarea testului în termenul acordat, acestuia nu îi va fi eliberat Certificatul de absolvire. În astfel de situații, Cursantul va putea parcurge din nou Programul de formare continuă „Profesor în online Expres” numai dacă se înscrie din nou, urmând pașii descriși pe Site și în prezentul document, și cu condiția achitării integrale a Prețului Serviciilor.  

7.4.3. În situațiile prevăzute mai sus, Furnizorul va elibera, totuși, Cursantului care nu îndeplinește condițiile pentru obținerea Certificatului de absolvire o diplomă de participare, în care se va menționa exclusiv participarea Cursantului la Program, fără consemnarea vreunei competențe dobândite. Diploma de participare va fi emisă exclusiv de Furnizor și nu reprezintă un act de studiu potrivit legii. 

7.4.4. Pentru Cursanții care îndeplinesc toate criteriile, participă la testarea finală, transmit rezolvarea în termenul acordat și obțin nota minimă de trecere, Furnizorul va emite Certificat de absolvire (Certificat de Profesor în online). Certificatul de absolvire este eliberat exclusiv de către Furnizor, nu are recunoaștere națională, nu reprezintă act de studii cu regim special, conform prevederilor legale în materie, și nu oferă credite profesionale transferabile. Certificatul de absolvire atestă absolvirea Programului și conține o descriere a competențelor digitale de bază de predare online dobândite de către Cursanții care au absolvit Programul. 

7.4.4. Diploma de participare, respectiv Certificatul de absolvire vor fi emise și comunicate exclusiv în format electronic, prin e-mail, în termen de două săptămâni de la finalizarea Programului, respectiv de la promovarea testului de evaluare finală. Cursantului nu îi este solicitată nicio taxă suplimentară pentru emiterea și comunicarea diplomei de participare, respectiv a certificatului de absolvire.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

8.1. Obligațiile Furnizorului

8.1.1. Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul document și de normele aplicabile. Obligația Furnizorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale se consideră îndeplinită la momentul activării contului de cursant pentru accesul pe platforma/platformele aferente Programului. În nicio situație Furnizorul nu este răspunzător față de Cursant și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă, fără a se limita la aceste situații, Cursantul nu urmează Programul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Furnizor, nu efectuează activitățile teoretice și practice incluse în Program, nu întrunește condițiile de participare la testul de evaluare finală, nu susține testul de evaluare finală, nu transmite rezolvarea testului la evaluarea finală în termenul acordat ori nu obține nota minimă de promovare a testului de evaluare finală. 

8.1.2. Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare furnizării Produselor și Serviciilor digitale.

8.1.3. Să nu impună Cursantului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în Program.

8.1.4. Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul document. 

8.2. Drepturile Furnizorului

8.2.1. Să obțină plata prețului aferent Produselor și Serviciilor digitale contractate de Cursant, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul document. 

8.2.2. Să ia orice măsuri consideră necesare pentru evitarea, minimizarea ori înlăturarea consecințelor generate de încălcările/faptele Cursantului.

8.2.3. Să obțină de la Cursant îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina acestuia în prezentul document și de a dispune suspendarea accesului la platformă/platforme, respectiv de a obține repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizor în urma neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere ori în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de către Cursant. 

8.2.4. De a factura, respectiv de a pretinde și de a obține plata integrală a prețului, inclusiv în situațiile în care Produsele și Serviciile sunt suspendate/se restricționează accesul la acestea din culpa Cursantului și/sau dacă Cursantul încalcă oricare dintre obligațiile asumate, este eliminat din Program sau Cursantul înțelege să renunțe la Program după începerea acestuia. 

8.2.5. Dreptul la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și la respectarea confidențialității informațiilor, datelor și documentelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

8.2.6. Dreptul de a pretinde și obține de la Cursant respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul document și de prevederile legale în vigoare. 

8.3. Obligațiile Cursantului 

8.3.1. Să furnizeze toate datele, informațiile și documentele în mod corect și complet, în termenele și în modalitățile solicitate de Furnizor, sub sancțiunea pierderii dreptului de a parcurge Programul, de a susține testul de evaluare finală, respectiv de a obține diploma de participare/certificatul de absolvire. Cursantul este unicul responsabil pentru îndeplinirea acestei obligații, Furnizorul  neavând obligația de a efectua demersuri pentru verificarea și validarea datelor, informațiilor și documentelor furnizate de Cursant și/sau de a atrage atenția/a comunica Cursantului că datele, informațiile și documentele nu sunt complete și/sau corecte. 

8.3.2. Să participe la activitățile organizate în cadrul Programului, în format online, conform structurii și curriculei Programului.  Calendarului activităților de formare stabilit. 

8.3.3. Să utilizeze  resursele materiale și tehnice de care dispune (acces la internet și la mijloace electronice), în vederea  parcurgerii Programului.

8.3.4. Să achite integral prețul aferent Serviciilor și Produselor digitale contractate, la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul document. 

8.3.5. Să nu cesioneze, să nu contracteze și să nu utilizeze Serviciile și Produsele digitale ori să permită unei terțe persoane utilizarea acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri care contravin prevederilor contractului și ale legii în vigoare. 

8.3.6. Să garanteze și să ia toate măsurile pentru evitarea situațiilor descrise la art. 5.10 din prezentul document. 

8.3.7. Să asigure securitatea și să nu facă cunoscute unor terțe persoane (cu excepția persoanelor autorizate) codul unic de acces, datele de acces la conturi, la webinarii și resurse didactice, la platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de către Furnizor, asumându-și întreaga răspundere cu privire la acestea. Furnizorul nu va fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru nicio sustragere, pierdere, distrugere, deteriorare de date, informații, documente ori alte vulnerabilități asociate. 

8.3.8. Să apere și să despăgubească Furnizorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Cursantul utilizează Serviciile și Produsele digitale ce fac obiectul prezentului Contract. 

8.3.9. Să utilizeze programele și platformele puse la dispoziție de către Furnizor numai în condițiile stabilite prin Termenii și Condițiile de Utilizare aferente fiecărei platforme, dacă este cazul.

8.3.10. Să respecte pe deplin toate obligațiile și garanțiile prevăzute în prezentul document și de prevederile legale aplicabile, sub sancțiunea rezilierii contractului și a suportării de daune-interese.

8.4. Drepturile Cursantului 

8.4.1. Dreptul de a pretinde și obține furnizarea Serviciilor și Produselor digitale comandate.

8.4.2. Să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate. 

8.4.3. Să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului documente, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

IX. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, cursurile, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Utilizatori/Cursanți (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Operatorului/Furnizorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Operatorului/Furnizorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Cursanților pe Site și/sau pe platformele de e-learning, cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului. 

9.2. Utilizatorii/Cursanții nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, conținut ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Furnizor sau cu care Utilizatorul/Cursantul a avut contact cu prilejul furnizării Produselor și Serviciilor digitale. Operatorul/Furnizorul oferă numai un drept de utilizare a acestora, conform clauzelor prezentului document. 

9.3. Efectuarea Comenzii, încheierea contractului și furnizarea Produselor și Serviciilor digitale nu implică sub nicio formă cesiunea totală sau parțială a drepturilor de proprietate intelectuală în favoarea Cursantului. Oricare și toate drepturile de proprietate intelectuală existente, care se nasc din sau în legătură cu executarea contractului sunt și rămân în proprietatea exclusivă a Furnizorului, nefiind transferat către Cursant niciun drept. 

9.4. În sensul art. 9.3, oricare și toate drepturile asupra Programului „Profesor în online Expres”, asupra structurii, curriculei, programei și orice componentă a programului, indiferent de forma (text, vizual, audio, video, audio-video, foto, design, prezentări etc) și indiferent de suportul pe care se regăsesc (format fizic și/sau electronic) precum, dar fără a se limita la acestea: cursuri, structura cursurilor, metodologii, platforme, conținutul platformelor, curricule, specificatii, instrucțiuni, materiale de învățare, manuale, suporturi de curs, ghiduri și prezentări, studii, cercetări și rezultatul lor, documentații, baze de date, tutoriale, informații privind implementarea, antologii, resurse de învățare și dezvoltare, teste, exerciții, webinarii, materiale audio, video și/sau audio-video, materiale scrise, materiale fotografice, schițe, grafice, design, desene, prezentări, programe, proiecte, produse sau servicii și detalii privind implementarea lor, sisteme de operare, materiale de concepție pregătitoare și manuale, documentele și materialele furnizate și/sau realizate în temeiul contractului, specificațiile programei, produselor și serviciilor, platformele și conținutul platformelor aparținând sau care sunt utilizate de Furnizor în temeiul unei licențe, programe software, know-how, secrete comerciale, scheme, mostre, planuri/strategii de marketing, prototipuri, procese, metode, tehnici, proceduri, programe de calculator (sub forma de cod sursa, obiect și alt format), algoritmi, protocoale, documentație, orice copii, extrase, fragmente, produse derivate, îmbunătățiri, modificări și perfecționări ale celor menționate mai sus, documente, materiale conexe dreptului de autor reprezintă proprietatea deplină și exclusivă a Furnizorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Produselor/Materialelor digitale comandate și achiziționate de către Cursant și asupra platformei/platformelor de învățare (cu excepția acelor platforme utilizate de Furnizor, la rândul său, în temeiul unei licențe), Cursantul beneficiind doar de o licență de utilizare. Licența de utilizare nu se extinde asupra mărcilor, logo-urilor sau denumirilor inserate Produse/Materiale digitale și/sau pe platforme și nici asupra platformelor, software-ului sau alte programe pe calculator aferente Programului. 

9.5. Cursantul nu va deține niciun drept de proprietate intelectuală sau drepturi conexe asupra elementelor prevăzute la art. 9.1-9.4 (denumite în continuare „Materialele”), nu le va putea utiliza, în niciun scop și prin niciun fel de mijloace, nu le va putea distribui, reproduce, vinde, furniza, dezvălui, publica, transfera, comunica ori în alt mod pune la dispoziția publicului, prin niciun fel de mijloace/canale de comunicare,nu va putea transmite vreun drept asupra acestora unei alte persoane și nu va putea crea opere/materiale derivate. Cu privire la acestea, în vederea furnizării Produselor și Serviciilor digitale, Furnizorul confera Cursanților numai un drept de utilizare limitat la scopul / obiectul contractului (parcurgerea programului „Profesor în online Expres” și învățare/utilizare individuală, limitată exclusiv la Cursantul înscris în Program). 

9.6.  Pentru înlăturarea oricărei interpretări contrare, Cursantul înțelege că:

 1. Materialele vor fi furnizate exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului contractului;
 2. Materialele vor putea fi utilizate și păstrate numai în interes personal, exclusiv în scopuri de învățare, numai pe dispozitivele sale proprii și cu asigurarea securității și confidențialității;
 3. Sunt interzise acțiunile de preluare, comunicare, publicare, copiere, imitare, reproducere / crearea de materiale derivate, modificare, implementare, dezvăluire, transfer și/sau distribuire, în tot sau în parte, prin orice mijloace, a Materialelor și/sau a informațiilor cuprinse în acestea, de care Cursantul a luat cunoștință/a avut acces în urma furnizării Serviciilor și Produselor digitale de către Furnizor și/sau în urma participării la webinarii, respectiv accesului/utilizării platformelor și instrumentelor Furnizorului, în afara scopului pentru care Serviciile și Produsele au fost furnizate, respectiv webinariile/Materialele au fost furnizate. În același sens, este interzisă înregistrarea de către Cursant a webinariilor, sesiunilor audio-video / audio, distribuirea către terți (indiferent de calitatea lor), indiferent de mijlocul/canalul de comunicare etc. Astfel de acțiuni pot fi realizate numai cu acordul prealabil scris al Furnizorului;
 4. Cursantului îi este interzis să vândă, să sublicențieze, să distribuie și/sau să utilizeze Materialele în scopuri comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara scopul declarat și pentru care Serviciile și Produsele au fost furnizate (parcurgerea programului „Profesor în online Expres”). Cursantul nu va replica, copia, dezvolta în mod similar sau identic Materialele, programa și întreaga experiență oferită de Furnizor conform prezentului document.

9.7. Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 9.5-9.6 dă naștere dreptului Furnizorului de a considera contractul reziliat, cu efect imediat, fără punere în întârziere și fără termen de preaviz, prin notificarea Cursantului, fără nicio alta formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral. Cursantul este de drept in întârziere prin neexecutarea, respectiv încălcarea obligațiilor contractuale. Furnizorii au dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea repararii în integralitate a prejudiciilor cauzate, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Furnizor). 

9.8. În scopul îndeplinirii obiectului Contractului, Furnizorul va putea pune la dispoziția Cursantului platforme proprii și licențiate, precum platforme proprii de suport bazat pe comunitate, platforme de înregistrare, licențe proprii, metodologii etc, fără ca această utilizare să presupună transferul/cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală ori a altor drepturi, patrimoniale sau nepatrimoniale, asupra acestora. 

9.9. În același sens, toate programele software utilizate pe Site și/sau în îndeplinirea contractului sunt proprietatea Furnizorului, cu excepția programelor software de tip open source și a celor care aparțin unor alți furnizori, dacă este cazul. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevăzut în Termenii și Condițiile de Utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, afișarea, comercializarea nu sunt permise și atrag răspunderea celui în culpă. 

9.10. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Cursant exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor. 

9.11. De asemenea, Utilizatorilor/Cursanților le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal. Aceeași obligație se aplică și cu privire la platformele și instrumentele de e-learning.

9.12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

X. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

10.1. Furnizorul se angajează exclusiv să furnizele Produsele și Serviciile digitale achiziționate și achitate integral de Cursant, în condițiile prevăzute de prezentul document. Parcurgerea Programului, conform condițiilor prevăzute de prezentul document, se realizează pe răspunderea Cursantului, acesta din urmă fiind obligat să respecte toate obligațiile și cerințele Programului în vederea finalizării acestuia. 

10.2. Furnizorul nu poate garanta și nu își poate asuma, sub nicio formă, răspunderea pentru finalizarea Programului și dobândirea competențelor digitale de către Cursant, întrucât un astfel de rezultat presupune efortul și conștiinciozitatea Cursantului. Furnizorului își asumă numai furnizarea Serviciilor și Produselor digitale achiziționate, nu și rezultatul acestora, fiecare Cursant înscris fiind responsabil pentru asimilarea informațiilor și instrucțiunilor furnizate în îndeplinirea obiectului contractului. În același sens, Furnizorul nu își poate asuma răspunderea pentru participarea efectivă a Cursanților înscriși în Program ori pentru îndeplinirea condițiilor/activităților prevăzute în prezentul document. 

10.3. În sensul prevederilor art. 10.2, dacă un Cursant nu parcurge, în tot sau în parte, din orice motiv, Programul, nu obține nota minimă la evaluarea finală, nu transmite rezultatul testului de evaluare finală în termenul acordat, nu îndeplinește criteriile necesare pentru obținerea certificatului de absolvire/diplomei de participare ș.a.m.d, acest aspect nu atrage sub nicio formă răspunderea Furnizorului și nu îl obligă pe Furnizor să restituie, total sau parțial,  prețul aferent Serviciilor și Produselor furnizate. 

10.4. Furnizorul nu poate garanta și nu își poate asuma răspunderea, sub nicio formă, pentru platformele și/sau instrumentele oferite sub licență de furnizori terți și/sau pentru decizia acestora de a înceta, restricționa ori limita dreptul de utilizare. Cursantul înțelege că aceste platforme/instrumente sunt oferite conform termenilor și condițiilor stabilite de către furnizorii terți și că ele vor fi puse la dispoziție în forma/versiunea în care se găsesc la momentul furnizării Serviciilor și Produselor digitale. Fiind instrumente care nu aparțin și nu se află sub controlul nostru, nu putem garanta și nu putem fi responsabili, în nicio situație, pentru disponibilitatea, funcționarea, funcționalitățile, pierderile/sustragerile de date, blocarea sau limitarea utilizării instrumentelor digitale de către Cursant. 

10.5. Furnizorul are dreptul de a executa cu întârziere ori de a anula orice furnizare de Servicii și Produse digitale dacă acesta este împiedicat de motive care nu se află sub controlul sau voința sa, precum, dar fără a se limita la acestea, evenimente de forță majoră sau de caz fortuit, dezastre naturale, conflicte civile, războaie, greve, erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

10.6. Furnizorul nu răspunde, în nicio situație, pentru niciun fel de prejudicii (inclusiv pierderi/sustrageri de date) cauzate Cursantului sau unei terțe persoane ca urmare a utilizării platformelor și instrumentelor digitale ori ca urmare a acțiunilor Cursantului, a nerespectării îndrumărilor primite în executarea contractului și/sau rezultate în baza sau în legătură cu contractul ori ca urmare a utilizării incorecte/în alte scopuri a Serviciilor și Produselor furnizate. 

10.7. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza ori de a suspenda furnizarea Serviciilor și Produselor sau de a rezilia contractul, la libera sa alegere, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Există suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Cursantului / îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate;
 2. Există suspiciuni rezonabile că Serviciile și Produsele digitale vor fi sau sunt folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;
 3. Cursantul utilizează Serviciile și Produsele digitale  în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
 4. Plata Serviciilor și Produselor digitale nu a fost realizată și confirmată de Furnizor și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
 5. Cursantul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Furnizorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Cursanți;
 6. Cursantul a furnizat date false, incorecte și/sau incomplete;
 7. Cursantul nu respectă instrucțiunile privind utilizarea Serviciilor și Produselor digitale și/sau a platformelor;
 8. Cursantul încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, ale politicilor proprii platformelor puse la dispoziția Cursantului de către Furnizor și/sau ale legislației în vigoare;
 9. Cursantul încalcă (sau Furnizorul are suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Furnizorului.

10.8. În situațiile prevăzute la art. 10.7, dacă este posibil, vom informa Cursantul cu privire la măsurile luate și motivele pe care se întemeiază acestea, iar Contractul va fi reziliat de drept, fără vreo formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral, Cursantul fiind de drept în întârziere prin neexecutarea/încălcarea obligațiilor contractuale. În acest caz, Furnizorul are dreptul la daune interese în cuantum cel puțin egal cu prețul Serviciilor și Produselor furnizate.

10.9. Furnizorul nu poate garanta că Serviciile și Produsele descrise pe Site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare ori că Furnizorul va avea în orice moment, imediat, capacitatea de a furniza Serviciile și Produsele digitale în favoarea fiecărui Cursant. Vom depune eforturile rezonabile pentru a actualiza permanent informațiile pe Site, dar nu putem garanta că această actualizare se va realiza în timp real. 

10.10. Cursantul înțelege că este posibil ca, în perioadele de supraaglomerare, Furnizorul să procedeze la întocmirea unor liste de așteptare, Cursanții urmând a fi preluați în ordinea plasării Comenzilor. În acest caz, vom informa Cursantul, acesta din urmă având posibilitatea de a-și manifesta acordul în acest sens ori de a anula Comanda, cu restituirea de către Furnizor a oricăror sume achitate în temeiul Comenzii anulate. 

10.11. Nu putem garanta și nu putem fi responsabili în nicio situație pentru pierderile sau deteriorarile cauzate sau presupuse a fi cauzate prin utilizarea Site-ului nostru sau a Site-urilor/platformelor la care putem face trimitere ori din imposibilitatea utilizării acestui Site, respectiv din interpretarea eronată a conținutului site-ului (inclusiv conținutul Termenilor și Condițiilor). 

10.12. Utilizatorii/Cursanții înțeleg și acceptă că utilizarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, iar utilizarea se face pe răspunderea acestora. Proprietarul Site-ului nu poate fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru informațiile și orice alte date conținute pe Site, precum și pentru orice activitate sau efect legal derivând din utilizarea Site-ului. 

10.13. Utilizatorii/Cursanții înțeleg și acceptă că Operatorul/Furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea opririi, întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în caz de erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

10.14. Cursanții înțeleg și acceptă că nu se oferă nicio garanție în legătură cu Serviciile prestate. Nu putem fi ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă. Cursantul este singurul răspunzător pentru conduita, deciziile, acțiunile, strategiile și măsurile adoptate în timpul parcurgerii Programului, în urma furnizării Serviciilor și Produselor și/sau utilizarea informațiilor de pe Site. 

10.15. Prezentul capitol se completează cu restul declarațiilor, garanțiilor și limitărilor cuprinse în prezentul document și prevăzute de normele legale aplicabile.

XI. CONFIDENȚIALITATE

11.1. Utilizatorul/Cursantul și Operatorul/Furnizorul se angajează să respecte confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor, datelor (inclusiv datele cu caracter personal) și documentelor (inclusiv corespondența purtată între Cursant și Operator/Furnizor), de orice natură, pe orice suport și în orice formă s-ar găsi – orale, scrise, vizuale, în format fizic și/sau în format electronic, pe computer sau echipamente periferice (hard disk, stick, dispozitive de înregistrare, stocare și arhivare, inclusiv sisteme de stocare cloud) și indiferent dacă sunt marcate sau nu ca fiind confidențiale.

11.2. În acest sens, nici Utilizatorul/Cursantul, nici Operatorul/Furnizorul nu vor divulga unei terțe persoane, direct sau indirect, și nu vor folosi, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în scop comercial sau în orice alt scop, nici una dintre informațiile, datele și documentele confidențiale la care au acces în orice mod sau pe care una dintre părți le-a dezvoltat în temeiul contractului. Informațiile, datele și documentele vor fi utilizate exclusiv în scopul furnizării Serviciilor și Produselor/încheierea și executarea contractului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale. 

11.3. Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea neautorizată, pierderea, sustragerea ori deteriorarea informațiilor, datelor și documentelor confidențiale. Partea care dezvăluie va păstra dreptul de proprietate asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, datelor și documentelor, inclusiv asupra materialelor și datelor furnizate, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informații Confidențiale sau orice alte materiale în legătură cu acestea. Partea căreia i-au fost dezvăluite informațiile confidențiale nu are niciun drept, direct sau indirect, asupra Informațiilor, documentelor, datelor confidențiale. 

11.4. Dacă o parte constată că informațiile, datele, documentele confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute, sustrase, deteriorate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite ori dacă un terț solicită dezvăluirea unor date, informații, documente confidențiale, indiferent dacă este sau nu autorizat să le primească, va înștiința prompt cealaltă parte, oferind toate informațiile relevante. 

11.5. Prevederile prezentului capitol nu se aplică Informațiilor Confidențiale/Documentelor în privința cărora partea interesată demonstrează că:

 1. Au devenit publice, înainte de a fi dezvăluite de către parte, în alt mod decât ca rezultat al unei dezvăluiri neautorizate făcute de această parte;
 2. Au fost în mod legal în posesia părții interesate înaintea divulgării (cu condiția ca acest aspect să rezulte din evidențele/arhiva acestei părți);
 3. Dezvăluirea a fost dispusă în baza legii sau a actelor oricărei autorități sau instanțe competente, dar numai în scopul unei asemenea divulgări și în măsura cerută de un asemenea act sau lege. 

11.6. Utilizatorul/Cursantul se va abține de la folosirea informațiilor, datelor, documentelor confidențiale dezvăluite de Operator/Furnizor sau de care a luat cunoștință cu prilejul executării contractului, în interes propriu și/sau în interesul unei terțe părți, în scop comercial sau în alt scop, precum și de la preluarea, dezvoltarea, implementarea, comercializarea  programelor, metodologiilor, activităților, serviciilor și/sau produselor identice sau similare celor prestate în favoarea Cursantului ori celor create, dezvoltate, îmbunătățite, implementate ori comercializate de către Furnizor în desfășurarea activității sale, la care Cursantul a avut acces sau cu care Cursantul a intrat în contact, în orice mod. 

11.7. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, clientul persoană juridică permite Furnizorului să menționeze că a acționat/furnizat Servicii și Produse pentru acesta, calitatea de Cursant și serviciile prestate, și oferă Furnizorului, cu titlu gratuit, dreptul de a folosi denumirea și logo-ul Cursantului pe Site, pe rețelele sociale și profesionale ale Furnizorilor, în materialele Furnizorilor promovate în mediul virtual, în materialele tipărite (flyere, afișe, broșuri, materiale/invitații la participare evenimente organizate de Furnizori, materiale de prezentare ș.a.) utilizate în scopul declarat, în materialele de prezentare a serviciilor pentru parteneri/Cursanți, precum și în cadrul comunicatelor de presă. Denumirea și logo-ul Cursantului vor fi folosite de Furnizor exclusiv în scopul declarat prin prezentul document. 

XII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prestatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/Cursanților care completează Formularul de achiziție și plasează o comandă și/sau ne contactează prin oricare dintre modalitățile prevăzute pe Site, în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice. 

12.2. Orice persoană interesată poate consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe Site.

XIII. DREPTUL DE RETRAGERE 

13.1. Clienți persoane juridice 

13.1.1. Având în vedere prevederile OUG 34/2014, în situația în care Serviciile disponibile pe Site sunt achiziționate de persoane juridice, întrucât acestea nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum este aceasta definită de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil. 

13.2. Cursanți persoane fizice 

13.2.1. Ca regulă generală, un consumator are dreptul de a se retrage în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data confirmării comenzii), cu excepția situațiilor în care contractul a fost executat înăuntrul perioadei de retragere. Cursantul este informat și înțelege că se poate retrage din contract numai dacă furnizarea serviciilor și produselor digitale „Profesor în online Expres” nu a început. În cazul Programului „Profesor în online Expres”, de la data încheierii contractului (data la care a fost transmis e-mailul de confirmare a comenzii) și până la data anunțată pentru începerea Programului (data aferentă seriei selectate) exclusiv, Cursantul se poate retrage din contract în orice moment, din orice motiv. Spre exemplu, dacă ai încheiat contractul cu noi la data de 20 noiembrie, iar data anunțată pentru începerea Programului este 25 noiembrie, în intervalul 20 – 24 noiembrie ne poți comunica intenția de retragere din contract. 

13.2.2. Retragerea din contract nu se poate realiza după activarea contului de cursant și accesarea  platformei aferentă Programului (îmbarcarea pe platforma Google Classroom). Activarea contului de cursant și accesarea platformei Programului (prin intermediul căreia îți sunt puse la dispoziție produsele/materialele digitale) reprezintă prestare completă a serviciilor și furnizare de conținut digital și atrage pierderea dreptului de retragere, respectiv a dreptului de a obține restituirea sumelor achitate conform prezentului contract. Nu beneficiați de dreptul de retragere prevăzut de OUG nr. 34/2014 cu privire la Produsele și Serviciile digitale furnizate în cadrul Programului „Profesor în online Expres” întrucât, potrivit art. 16 lit. a) și m) din OUG nr. 34/2014, produsele și serviciile digitale (generarea și livrarea de coduri și conturi de acces, accesare platforme, livrare conținut digital – cursuri online, ebook-uri, webinarii, suport de curs/materiale de învățare digitale ș.a.m.d.) sunt exceptate de la dreptul de retragere și nu pot fi returnate după furnizarea acestora.

13.2.3. Prin excepție de la prevederile art. 13.2.2, Furnizorul oferă Cursantului posibilitatea de a se retrage din contract, din orice motiv, în maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data începerii Programului, fără a suporta costuri, cu condiția comunicării către Furnizor a intenției de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere de 3 zile.  Spre exemplu, dacă data începerii Programului este 25 noiembrie, ai dreptul să te retragi din contract până la data de 27 noiembrie inclusiv. 

13.2.4. Pentru exercitarea dreptului de retragere, înainte de expirarea perioadei de retragere, Cursantul va informa Furnizorul cu privire la decizia de retragere din Contract prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. Completarea și transmiterea către Furnizor, conform datelor de contact prevăzute în prezentul document, a formularului de retragere prevăzut în Anexa I la prezentul document;
 2. Transmiterea către Furnizor, conform datelor de contact prevăzute în prezentul document, a oricărei alte declarații neechivoce în care își exprimă decizia de retragere din contract. În acest sens, este suficientă o solicitare trimisă prin poștă/curier sau e-mail, care să conțină cel puțin numele și prenumele dumneavoastră și decizia de a vă retrage din contract. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 3. Completarea şi transmiterea formularul electronic de retragere disponibil pe site-ul nostru https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qr9pkCWHW6OlQfpDOCCOj0FgQy7uMynwwcTYCF6qWiYlEQ/viewform.  Dacă folosești această opțiune, îți vom transmite, fără întârziere, pe e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

13.2.5. Dreptul de retragere va fi exercitat în mod valabil numai dacă decizia de retragere este comunicată Furnizorului conform prezentului capitol înaintea expirării perioadei de retragere. Cursantul care nu-și exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului de retragere este decăzut din acest drept. 

13.2.5. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților de a executa contractul. Prețul achitat va fi restituit în cel mult 14 zile de la data la care Cursantul ne-a informat cu privire la decizia sa de retragere din contract, prin aceeași modalitate de plată ca cea folosită de Cursant pentru achitarea prețului ori printr-o altă modalitate convenită de părți. 

13.2.6. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor și plasarea (finalizarea) Comenzii, Cursantul își exprimă acordul prealabil de începere a executării serviciilor/furnizării conținutului digital și confirmă că a luat cunoștință de faptul că va pierde dreptul de retragere după executarea completă a contractului de către Furnizor.

XIV. FORȚA MAJORĂ 

14.1. Furnizorul este exonerat de răspundere pentru neexecutarea ori executarea cu întârziere a obligațiilor/furnizării Serviciilor și Produselor digitale în cazuri de forță majoră și de caz fortuit, astfel cum sunt definite de legislația națională în vigoare. 

14.2. Pe perioada cazului de forță majoră, contractul se suspendă. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 4 (patru) luni, fiecare parte poate renunța la executarea pe viitor a contractului și poate considera contractul încetat. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita despăgubiri celeilalte Părți.

XV. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII. LITIGII. 

15.1. Utilizatorii/Cursanții pot formula sesizări și reclamații cu privire la Comenzi și Serviciile/Produsele achiziționate. Acestea vor fi comunicate Operatorului/Furnizorului prin e-mail, la adresa menționată pe Site la secțiunea „Contact” sau la datele de contact prevăzute în prezentul document.

15.2. Operatorul/Furnizorul va soluționa sesizările și reclamațiile în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării acestora. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend decurgând din prezentul contract sau având legătură cu acesta. Dacă acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

15.3. Cursantul care consideră că i-au fost încălcate drepturile se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (https://anpc.ro/; telefonul consumatorului: 0219551) și se poate informa cu privire la procedura de soluționare online a litigiilor accesând portalul Comisiei Europene. De asemenea, Cursantul care consideră că i-au fost încălcate drepturile se poate adresa instanței de judecată, potrivit legii. 

15.4. Prezentul contract va fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația română.

XVI.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. a) Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
 2. b) Prin acordul ambelor Părți;
 3. c) Prin reziliere, în caz de încălcare de către Cursant a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești. Cursantul este de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Cursantul nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;
 4. d) Prin exercitarea de către Cursant a dreptului de retragere în condițiile cap. XIII din prezentul document;
 5. e) Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Furnizorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 2 (două) zile.

16.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

16.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Cursantului. Încetarea prezentului Contract nu dă naștere dreptului Cursantului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 16.1 lit. d) și art. 16.1 lit. b) și e), în aceste din urmă situații numai dacă nu a început furnizarea Serviciilor și Produselor digitale.

16.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Cursantului, Furnizorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului.

16.5. Cursantul va exonera de răspundere și nu va demara niciun demers administrativ sau judiciar (plângere, sesizare, cerere de chemare în judecată, reclamație etc) împotriva Furnizorului cu privire la pretenții și solicitări ridicate de terțe persoane rezultând din utilizarea Serviciilor și Produselor digitale, prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau cu privire la orice pierderi (directe sau indirecte), costuri, cereri de chemare în judecată, sesizări, plângeri, reclamații, pretenții, beneficiu nerealizat, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) rezultate din încălcarea de către Cursant a prezentului Contract, a termenilor și condițiilor de utilizare a programelor și platformelor puse la dispoziție în cadrul Contractului și/sau din încălcarea prevederilor legale în vigoare. 

16.6. Pentru situațiile în care Furnizorul poate fi ținut răspunzător pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Cursantului, răspunderea Furnizorului va fi limitată la prețul aferent Serviciilor și Produselor contractate de Cursant. 

XVII. NOTIFICĂRI

17.1. Orice notificare/comunicare între Utilizator/Cursant și Operator/Furnizori va fi emisă în scris și va fi trimisă prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. Prin poștă/curier la adresa: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2 (cu mențiunea expresă „În atenția Digital Origins SRL”);
 2. Prin e-mail, la oricare dintre următoarele adrese: help@profesorinonline.ro